• دیوانه‌تر از خویش
    کسی می‌جستم
    دستم بگرفتند و
    به دستم دادند.

    سعدی

آخرین آلبوم ها

ورود یا عضویت